Skip links

“Învățătură trebuie să fie uneori un drum; intotdeauna un orizont.” – Nicolae Iorga

Școala Gimnazială Nicolae lorga este o instituție deschisă care oferă o șansă tuturor celor care au nevoie de educație, prioritatea școlii fiind pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare.

Cu ajutorul unui cadru didactic bine pregătit, elevii dezvoltă abilități și competențe care să faciliteze integrarea în societate.

Ofertă Educațională 2024-2025

Criterii specifice de departajare

Clasa pregătitoare 2024-2025

Circumscriptia scolara 

Date specifice ale școlii:

Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Nicolae lorga”

Tipul școlii: Școală cu clasele I-VIII

Limba de predare: limba română

Procesul instructiv-educativ:

 • vizează corelarea cu standarde de calitate în educație
 • oferă elevilor inițiativă și responsabilitatea se dezvăluie într-un climat favorizant valorilor și creativități
 • asigură resurse și oportunități care răspund cerințelor elevilor și părinților
 • stimulează cooperarea, dar și competiția
 • acces la învățarea on line pe platforma Microsoft Teams

Resurse umane și materiale:

 • cadre didactice calificate
 • logoped, consilier școlar
 • cadre didactic de sprijin
 • săli spațioase și luminoase
 • laborator de informatică AEL
 • două săli multimedia
 • sală pentru activități remediere
 • 2 sali de sport, sala festivă
 • bibliotecă, sală de lectură
 • cabinet consilier școlar cabinet medical
 • cabinet stomatologic
 • monitorizare video 24 din 24 de ore

Oportunități:

 • Studierea limbi chineze
 • Educație financiara, educație ecologica
 • Curriculum la decizia scolii diversificat
 • Programul POCU de Scoală după școală
 • Proiecte internaționale E-Twinning
 • Terenuri de sport și spațiu verde

Personalul didactic:

35
cadre didactice
9
cadre didactice din ciclul primar
26
cadre didactic din ciclul gimnazial

Ciclul primar:

clasa Pregătitoare -1

Clasa a l-a- 2

Clasa a ll-a – 1

Clasa a lll-a – 1

Clasa a IV-a -1

 

Ciclul gimnazial:

Clasa a Va – 1

Clasa a VI-a – 2

Clasa a VIl- a -1

Clasa a VIll-a -1

Personal didactic auxiliar: 6 persoane

1 secretar

1 bibliotecar

1 administrator financiar

2 adminstratori patrimoniu

1 mediator școlar

 

Personal nedidactic: 4 persoane

1 muncitor de întreținere

2 îngrijitori curățenie

1 paznic

Procesul instructiv-educativ:

 • personal didactic calificat in proporție de 100%
 • ponderea cadrelor didactic titulare cu gradul didactic este de 75%
 • relații interpersonale (profesor-elev, conducere -angajați, profesori-părinți, profesori- profesori etc.) existent favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ
 • buna delimitare a responsabilităților cadrelor didactice, respectiv comisii constitutive, precum și o bună coordonare a acestora

Activități extrașcolare

 • serbări școlare
 • excursii tematice
 • teatru pentru copii, spectacole
 • vizite la diverse instituții și obiective turistice locale
 • ateliere de creație tematice activități de educație ecologică și de educație pentru sănătate
 • concursuri școlare
 • activități extra-școlare variate și în parteneriat cu asociații, instituții și ONG-uri derulate și in mediul online

Nivelul punctelor cu resurse educaționale:

Dotarea cu mijloace de învățământ: școala dispune de mijloace de învățământ și auxiliare curiculare.

Dotarea cu echipament IT: școala are toate sălile de clasă dotate cu retroproiectoare / table interactive, calculatoare și camere web, tablete pentru învățarea online. Există conexiune la internet prin cablu și wi-fi.

Alte dotări: tablete grafice, copiatoare, imprimante, aparate video, aparate foto digitale, laptopuri, table interactivă, scanare, multifuncționale, aparate CD-playere, etc.

Biblioteca: are un număr de 16.799 volume.

Finanțarea

• din bugetul local

• extrabugetare (sponsorizări, finanțări, etc.)

Parteneriatele scolii

• Primăria Municipiului Cluj Napoca

• Consiliul local Cluj-Napoca

• Poliția Municipiului Cluj-Napoca

• Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca

• Biserica Ortodoxă Buna Vestire, Cartier Iris

• Institutul Confucius din Cluj-Napoca

• Asociații și ONG-uri

Programul A doua şansă se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial.

Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

A doua șansă

Programul este structurat pe două niveluri: A doua şansă – învăţământ primar şi A doua şansă – învăţământ secundar inferior – acesta din urmă având şi o componentă de pregătire profesională.

Nu există limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program. Condiţia este ca aceştia să fi depăşit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și care se află în următoarele situații:

Pentru programul A doua şansă – învăţământ primar:

 • nu au participat deloc la educaţia formală – şcolară;
 • au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar – indiferent de
 • momentul şi motivele abandonului;
 • nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar.

 

Pentru programul A doua şansă – învăţământ secundar inferior:

 • au absolvit învăţământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul A doua şansă) dar nu şi-au continuat educaţia mai departe

sau:

 • au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat şcoala pe parcursul acestui ciclu de învăţământ – indiferent de momentul şi motivele abandonului.

 

Programul A doua șansă este un program flexibil, astfel încât să motiveze cursanţii şi să-i ajute să-l finalizeze, să ofere mai multă autonomie şcolilor în ceea ce priveşte implementarea lui, dar şi sprijinul necesar tuturor celor implicaţi, prin programe de formare a personalului didactic şi materiale educaţionale pentru cursanţi şi pentru cadrele didactice. Prin intermediul programului s-au introdus elemente inovatoare în procesul educaţional, cum ar fi: curriculumul modular şi sistemul de credite pentru educaţia de bază, evaluarea, certificarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior de către cursanţi, asigurarea unui program de pregătire individualizat.

Înscrierea în programul A doua şansă se poate realiza, în fiecare an, în două sesiuni: octombrie şi februarie.

Elevii înscrişi în program pot avea niveluri şi aşteptări foarte diferite. Noul program asigură o ofertă transparentă de module pe care elevii le pot urma pentru a-şi forma competenţe, ca urmare a participării la activităţi de învăţare prin cooperare, în contexte reale şi cu sarcini şi teme care răspund intereselor şi nevoilor acestora.

Învăţarea va avea loc în grupuri mici (8-15 elevi în fiecare clasă). Cursurile se pot desfăşura după mai multe variante de orar (în timpul săptămânii după-amiaza sau seara, sâmbăta sau în timpul vacanţelor şcolare etc.) în funcţie de posibilităţile cursanţilor şi ale cadrelor didactice. Sunt planificate ore pentru consultaţii individuale la dispoziţia elevilor.

Programul are o durată flexibilă. Durata medie de şcolarizare (de 2 ani pentru învățământul primar, respectiv de 4 ani pentru învățământul secundar inferior) se poate micşora pentru fiecare elev în parte, în funcţie de competenţele dovedite, atât în domeniul educaţiei de bază, cât şi în domeniul pregătirii profesionale.

Absolvenţii au dreptul la continuarea studiilor, conform prevederilor legii, astfel:

Absolvenții Programului A doua șansă – învățământ primar pot urma studiile în învăţământul gimnazial;

Absolvenții Programului A doua șansă – învățământ secundar inferior pot urma studiile în învățământul secundar superior (ciclul superior al liceului) sau pot parcurge stagiile de pregătire practică, în urma cărora au posibilitatea de a obține și un Certificat de calificare profesională nivel 3.

Pentru tinerii din program certificatul de absolvire nu va reprezenta doar un succes personal, ci şansa unei alte zile de mâine.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOALE IORGA, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

„Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii şi cea mai mare speranţă a ei pentru viitor.” John Fitzgerald Kennedy”

Programul „Școala după școală” este destinat elevilor claselor primare și gimnaziale V-VIII și asigură servicii alternative de educație prin activități specializate de sprijin, ateliere și activități recreative într-un cadru organizat, înaintea sau după programul școlar obligatoriu.

OBIECTIV GENERAL:

Reducerea numărului de copii și elevi aflați în risc de părăsire timpurie a scolii prin dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație din oferta Programului „Școala după școală” ce va găzdui elevii claselor de nivel primar și gimnazial, după orele de curs, în vederea petrecerii în siguranță, util și plăcut, a timpului liber.

GRUP ŢINTĂ ȘI BENEFICIARI

Grupul țintă al Programului „Școala după școală” pentru anul școlar 2020 – 2021 este format din:

 • 85 de elevi din învățământul primar și gimnazial, selectați din cadrul Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga, Cluj-Napoca;

 

Beneficiarii indirecți:

 • familiile elevilor participanți la program;
 • cadrele didactice implicate în procesul educațional;
 • comunitatea locală în ansamblul ei.

 

Programul „Școala după școală” cuprinde activități de educație, completare a activității didactice, care se corelează cu activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor.

1. Pachetul de activități de educație, complementare activității didacticecuprinde activități de suport pentru efectuarea temelor și activități remediale.

 • Realizate cu sprijin din partea cadrelor didactice implicate;
 •  Realizate în sălile de clasă cu materiale didactice și rechizite puse la dispoziția proiectului;

 

2. Pachetul de susținere și de dezvoltare personală a elevilor cuprinde:

  2.1 activități pentru accelerarea învățării și pentru performanță;

  • Realizate cu sprijin din partea cadrelor didactice implicate;
  • Realizate în sălile de clasă cu materiale didactice și rechizite puse la dispoziția proiectului;

  2.2 asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor de învățare;

  2.3 consiliere psihologică;

  2.4 activități de pregătire pentru viață;

  2.5 activități tematice/ateliere;

  • Realizate cu personal specializat din partea Fundației Cognitrom(asistent social, psiholog, psihopedagog);